Zaloguj się

Regulamin serwisu internetowego altEd.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy altEd.pl, w szczególności warunki korzystania przez Użytkowników z tego serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które odbywa się na podstawie Regulaminu.
 3. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Serwisie.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem oraz przestrzegać postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. DEFINICJE

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Serwis albo altEd – prowadzony serwis internetowy, dostępny w domenie internetowej https://alted.pl służący do publikowania profili i ofert Klienta oraz zawierania umów dotyczących usług dostępnych w ramach altEd.
 2. Użytkownik – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu.
 3. Klient – Użytkownik publikujący w ramach Serwisu ogłoszenia i oferty oraz podejmujący działania zmierzające do zapisania się lub zapisujący się na Zajęcia dostępne w ramach altEd.
 4. Zajęcia – zorganizowane przez Klienta przedsięwzięcie, w szczególności kursy, warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych oraz zdobywania nowych umiejętności lub inne wydarzenia z zakresu edukacji i szkoleń. Zajęcia mogą być bezpłatne lub odpłatne.
 5. Ogłoszenie – informacja dostępna w serwisie altEd dotycząca usług oferowanych przez Klienta, w tym prowadzonych Zajęć.
 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu altEd.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

III. ZAKRES USŁUG

Serwis umożliwia realizację następujących Usług:

 1. w stosunku do Klientów rozumianych jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą:
  1. umieszczanie ogłoszeń związanych z ofertą Klienta;
  2. korzystanie z funkcjonalności Konta;
  3. publikowanie treści w formie artykułów;
  4. realizacja działań promocyjnych za pomocą narzędzi oferowanych przez Serwis;
  5. publikowanie innej treści, na którą Klient umówi się z Serwisem;
  6. przeprowadzenie kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych do treści zamieszczonych przez Klienta w Serwisie;
  7. integracja z firmami zajmującymi się publikacją ofert pracy oraz firm poszukujących pracowników;
  8. zapisanie się na Newsletter wysyłany przez Serwis;
 2. w stosunku do Użytkowników korzystających z funkcji oferowanych przez Serwis:
  1. przeglądania, wyszukiwania i aplikowania na zamieszczone przez Klientów oferty szkoleń, kursów lub warsztatów tematycznych;
  2. przeglądania treści publikowanych w Serwisie;
  3. zgłaszania chęci uczestnictwa w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych przez podmiot trzeci, o którym informacje udostępnione są w Serwisie;
  4. zapisania się na Newsletter wysyłany przez Serwis;
  5. kontaktu Użytkownika z Klientem oraz z Serwisem za pomocą dostępnych formularzy kontaktowych;
  6. publikacji opinii i recenzji o Klientach i oferowanych przez nich zajęciach.
 3. Niedozwolone jest używanie Serwisu w innych celach niż określone w pkt 1. wyżej, w szczególności w celu promocji innych produktów lub usług.
 4. Dostęp do wymienionych w sekcji III usług Serwisu jest bezpłatny.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługi świadczone są Klientom i Użytkownikom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:
  1. posiadają połączenie z siecią Internet.
  2. posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.
  3. posiadają konto poczty elektronicznej przy wybraniu opcji zapisu na  Newsletter.

V. DODAWANIE OGŁOSZEŃ

 1. Możliwość dodawania Ogłoszeń posiada każdy Użytkownik, po prawidłowym wysłaniu zgłoszenia za pomocą dostępnych na stronie formularzy kontaktowych.
 2. W procesie dodawania Ogłoszeń Użytkownik podaje niezbędne informacje, które po zaakceptowaniu przez administratorów Serwisu będą widoczne w wersji publicznej Serwisu.
 3. Dodawanie Ogłoszeń nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Ogłoszenia, a opublikowane już ogłoszenie może w każdej chwili usunąć, jeżeli nie jest ono zgodne z prawem, dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem, bądź narusza dobra osobiste osób trzecich. 

VI. UDZIAŁ W ZAJĘCIACH

 1. Informacje o prowadzonych przez Klientów Zajęciach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Użytkownik zainteresowany Zajęciami oferowanymi przez Klienta ma możliwość zgłoszenia chęci uczestnictwa w Zajęciach wykorzystując do tego mechanizmy i formularze zgłoszeniowe dostępne w Serwisie.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Zajęciach nie jest równoznaczne z zapisem na Zajęcia.  
 4. W informacjach o oferowanych przez Klientów Zajęciach, Serwis przewiduje możliwość udostępniania Użytkownikowi kodów rabatowych uprawniający do zniżki w opłacie za dane Zajęcia, jeżeli Klient oferujący Zajęcia udostępnia kody rabatowe Serwisowi.  
 5. Organizator Zajęć kontaktuje się bezpośrednio z Użytkownikiem, który zgłosił chęć udziału w nich za pośrednictwem Serwisu. Do zawarcia umowy dotyczącej Zajęć dochodzi bezpośrednio między organizatorem (Klientem) i Użytkownikiem, na zasadach uzgodnionych między nimi. Rezygnacja z udziału w Zajęciach oraz reklamacje dotyczące Zajęć, Użytkownik zgłasza bezpośrednio Klientowi, zgodnie z umową między Klientem a Użytkownikiem. 
 6. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika podane w formularzu zgłoszeniowym wyłącznie na zlecenie i w zakresie określonym przez Klienta, będącego administratorem danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

 1. Serwis nie gwarantuje Klientowi, że dzięki publikacji Ogłoszenia na altEd otrzyma zgłoszenie na Zajęcia, ani nie gwarantuje prawdziwości danych udostępnionych w formularzu zgłoszeniowym przez Użytkownika. 
 2. Serwis nie gwarantuje Użytkownikowi, że Klient skontaktuje się z nim, zaoferuje swoje usługi i dokona zapisu na Zajęcia interesujące Użytkownika.
 3. Serwis nie uczestniczy w kontakcie pomiędzy stronami: Klientem a Użytkownikiem.
 4. Serwis jest udostępniony w formule „as is”, czyli jest dostępny w wersji najbardziej aktualnej lecz mogącej zawierać wady i nie ma lepszej wersji alternatywnej.
 5. Serwis nie udziela jakiejkolwiek gwarancji jakości na jego usługi.
 6. Serwis nie gwarantuje, że serwery przez niego wykorzystywane są wolne od szkodliwego oprogramowania, dlatego nie ponosi odpowiedzialności za szkodę przez nie spowodowaną, jak i przez ataki hakerskie.
 7. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego nieświadczenia usług, jeżeli świadczenie usług nie jest możliwe z powodu zdarzeń losowych, niezależnych od Serwisu.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw technicznych w działaniu Serwisu. 

VIII. INFORMACJA HANDLOWA

 1. Serwis wysyła pocztą elektroniczną informację handlową do Użytkowników lub Klientów, którzy wyrazili na to zgodę. Informacja handlowa dotyczy usług świadczonych przez Serwis. 
 2. Klient i Użytkownik może bez podania przyczyny w każdej chwili odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej poprzez uruchomienie linku zawartego w informacji handlowej lub wysłanie maila informującego o rezygnacji na adres poczty elektronicznej: [email protected] 
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 jest zgodą na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu oraz wprowadzenia opłat bądź ich późniejszych zmian od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego poinformowania o tym Klientów i Użytkowników.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na altEd w formach zwyczajowo stosowanych w Internecie.
 3. Wobec wszystkich spraw dotyczących korzystania z Usług Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.